Pengenalan kepada Had Pendedahan Pekerjaan

31/08/2022

Bahaya pekerjaan terdapat di mana-mana dalam industri bahan kimia, namun sesetengah bahan menimbulkan lebih ancaman daripada yang lain. Mengurangkan risiko adalah penting, dan di sinilah had pendedahan memainkan peranan pentingnya. 

Secara umum, had pendedahan pekerjaan (OEL) menunjukkan tahap pendedahan yang boleh diterima, untuk tempoh masa (biasanya 8 jam), kepada bahaya kimia atau fizikal yang tidak mungkin menjejaskan kesihatan pekerja. OEL untuk bahan kimia ditubuhkan berdasarkan sifat kimia bahan, kajian eksperimen ke atas haiwan dan manusia, dan data toksikologi dan epidemiologi.

Matlamat had pendedahan adalah untuk meminimumkan sebarang bahaya kesihatan atau keselamatan yang datang dengan pendedahan kepada bahan tersebut. Had ini boleh berbeza-beza antara bidang kuasa, jadi adalah penting untuk memahami maksud metrik ini dan keperluan OEL yang berkaitan dalam mana-mana Helaian Data Keselamatan (SDS) dan Penilaian Risiko Kimia.

Bagaimanakah pekerja boleh terdedah?

Pendedahan bahan kimia boleh berlaku di mana-mana di hampir mana-mana tempat kerja. Bahan harian termasuk gam, dakwat cetakan, cecair pembersih, baja dan racun perosak mungkin mengandungi bahan kimia berbahaya yang boleh menyebabkan kemudaratan fisiologi kepada sesiapa sahaja yang terdedah kepadanya. Had pendedahan menentukan tahap maksimum pendedahan yang dianggap selamat. 

Had pendedahan pekerjaan bertujuan untuk memastikan tahap pendedahan bahan kimia yang selamat di tempat kerja sepanjang hari bekerja, minggu dan seumur hidup.
Had pendedahan pekerjaan bertujuan untuk memastikan tahap pendedahan bahan kimia yang selamat di tempat kerja sepanjang hari bekerja, minggu dan seumur hidup.

Terdapat pelbagai ukuran had pendedahan bergantung pada bidang kuasa, jenis dan fasa (pepejal, gas atau cecair) bahan kimia yang ada dan persekitaran kerja fizikal. Pendedahan kepada bahan kimia mungkin berlaku melalui penyedutan, pengingesan atau sentuhan kulit, walaupun banyak had pendedahan terutamanya berkaitan dengan penyedutan habuk dan wap. 

Seseorang individu yang bekerja dalam pembuatan bahan kimia mungkin lebih kerap terdedah kepada bahan kimia berbahaya sebagai sebahagian daripada tugas biasa mereka berbanding seseorang yang bekerja sebagai pembersih, namun had pendedahan maksimum masih perlu dipatuhi dalam semua kes. Pemantauan adalah penting untuk mengesahkan bahawa bahaya pendedahan tempat kerja anda berada di bawah OEL. 

Bagaimanakah anda mencari Had Pendedahan Pekerjaan?

OEL boleh didapati dalam Bahagian 8 bahan SDS, diukur dalam mg/m3 atau bahagian per juta (ppm). Nilai had boleh berbeza-beza, bergantung pada bidang kuasa kawal selia SDS. OEL mempunyai banyak nama yang berbeza, semuanya bermaksud perkara yang sama. Di AS, mereka dipanggil PEL (Had Pendedahan Yang Dibenarkan), di Australia, WES (Standard Pendedahan Tempat Kerja), dan di UK, mereka dipanggil WEL (Had Pendedahan Tempat Kerja). OEL digunakan oleh Agensi Bahan Kimia Eropah.

Di mana had pendedahan pekerjaan tidak dapat dipenuhi, peralatan pelindung diri seperti alat pernafasan adalah penting sebagai ukuran kawalan pendedahan.
Di mana had pendedahan pekerjaan tidak dapat dipenuhi, peralatan pelindung diri seperti alat pernafasan adalah penting sebagai ukuran kawalan pendedahan.

Tiga had pendedahan yang paling biasa digunakan menyumbang sama ada pendedahan adalah pendedahan terpencil jangka pendek atau jika pendedahan berterusan selama beberapa hari atau minggu dalam aktiviti kerja biasa.

TWA: Purata wajaran masa

Juga dikenali sebagai Nilai Had Ambang atau Nilai 8 jam, had pendedahan ini dikira sepanjang lapan jam hari bekerja atau 40 jam seminggu bekerja. TWA ialah had atas purata pendedahan yang dibenarkan kepada bahan kimia untuk tempoh masa yang dinyatakan di atas. Had ini ditetapkan untuk memastikan tiada kesan buruk yang timbul daripada pendedahan bahan kimia sepanjang hayat pekerja.

STEL: Had Pendedahan Jangka Pendek 

STEL (kadangkala dipanggil Nilai 15 minit) menerangkan had pendedahan purata wajaran masa selama 15 minit. Pendedahan purata dalam tempoh 15 minit tidak boleh melebihi nilai STEL. Terdapat tiga peraturan untuk STEL: 

a) Pendedahan STEL tidak boleh melebihi 15 minit.

b) Pendedahan STEL tidak boleh diulang lebih daripada empat kali sehari.

c) Perlu sekurang-kurangnya 1 jam antara pendedahan STEL berturut-turut. 

C: Nilai Pendedahan Siling 

Nilai Siling, juga dikenali sebagai Nilai Puncak ialah kepekatan maksimum yang dibenarkan pada mana-mana masa tertentu. Had pendedahan ini tidak boleh dilampaui.

Banding Pendedahan Pekerjaan

Tidak semua bahan kimia mempunyai OEL yang jelas dalam setiap bidang kuasa. Apabila bahan OEL belum diformalkan, bahaya kimia mungkin diberi had anggaran berdasarkan kod-H, kategori GHS, data ketoksikan dan hasil kesihatan.

Band pendedahan pekerjaan ialah satu proses memperuntukkan bahan kimia ke dalam kategori atau jalur tertentu berdasarkan potensi bahan kimia dan hasil kesihatan buruk yang berkaitan dengan pendedahan. Output proses ini ialah jalur pendedahan pekerjaan (OEB), antara A hingga E, yang sepadan dengan julat kepekatan pendedahan yang dijangka melindungi kesihatan pekerja. 

Jalur Pendedahan Pekerjaan NIOSH berdasarkan keterukan hasil kesihatan. Daripada laporan Teknikal: Proses Banding Pendedahan Pekerjaan NIOSH untuk Pengurusan Risiko Kimia.
Jalur Pendedahan Pekerjaan NIOSH berdasarkan keterukan hasil kesihatan. daripada Laporan teknikal: Proses Banding Pendedahan Pekerjaan NIOSH untuk Pengurusan Risiko Kimia.

Band pendedahan pekerjaan ialah kaedah terkenal yang dibangunkan oleh Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) AS dan ia digunakan secara meluas dalam tetapan pekerjaan. Maklumat lanjut boleh didapati disini.

Chemwatch sedia membantu

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang had pendedahan pekerjaan, Penilaian Risiko Kimia, atau ingin mendapatkan nasihat tentang pengendalian bahaya kimia dengan selamat, sila hubungi Chemwatch pasukan hari ini atau e-mel sa***@ch*******.net. Kami dimaklumkan oleh lebih 30 tahun kepakaran kimia dan dilengkapi dengan baik untuk membantu anda menilai risiko tempat kerja dan mematuhi peraturan Kesihatan dan Keselamatan.

Sumber:

Pertanyaan Cepat