Een complete gids voor UN-model gevaarlijke goederen voor transportlabels

08/03/2023

Etiketten zijn in veel rechtsgebieden een vereiste voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze labels zijn anders dan die gebruikt voor GHS-conforme opslag, met toevoeging van de niet-GHS-labels voor het vervoer van radioactieve items, besmettelijke stoffen en diverse gevaarlijke goederen. Het VN-systeem heeft tot doel te zorgen voor internationaal consistente etikettering, communicatie en classificatieconventies, waardoor de handel in en het verkeer van chemicaliën een gemakkelijkere en veiligere taak wordt. 

Deze labels maken technisch gezien geen deel uit van het GHS, maar zijn afkomstig uit de United Nations Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods. Ze worden echter bijna altijd geratificeerd in jurisdicties die ook het GHS hebben aangenomen als hun regelgevingsmodel voor de veilige omgang met chemische stoffen.

Afhankelijk van het rechtsgebied zal een label voor gevaarlijke goederen een onderdeel zijn van een compleet aanplakbiljet. Aanvullende informatie over een lading met aanplakbiljetten kan de Een getal van de stof, chemische naam, HAZCHEM-codeen contactgegevens voor noodgevallen. Lees verder om de betekenis van deze labels voor verschillende klassen gevaarlijke goederen te begrijpen.

Klasse 1: Explosieven

Gevaarlijke goederenbord 1.1 Explosieven
Gevaarlijke goederenbord 1.4 Explosieven

Deze klasse dekt alle explosieve stoffen, behalve die welke te gevaarlijk zijn om te vervoeren, en wordt gevisualiseerd door een exploderende cirkel. Deze klasse kan stoffen en voorwerpen omvatten met gevaar voor massa-explosie, gevaar voor projectie, brand en licht ontploffingsgevaar, pyrotechnische stoffen en stoffen die explosief kunnen zijn maar zeer ongevoelig zijn. 

Explosieve stoffen en voorwerpen kunnen worden ingedeeld in een van de zes divisies, van 1.1 meest gevaarlijk tot 1.6 minst gevaarlijk. 

Klasse 2: Gassen

Gevaarlijke Goederen Teken 2 Gassen Schedel
Gevaarlijke Goederen Teken 2 Gassen Tank
Gevaarlijke goederen teken 2 gassen vlam

Het VN-model definieert een gas als een stof die ofwel een dampdruk heeft van meer dan 300 kPa bij 50°C, ofwel volledig gasvormig is bij 20°C bij standaard atmosferische druk. Deze categorie omvat ook gecomprimeerde, vloeibaar gemaakte, opgeloste en geadsorbeerde gasartikelen. Items in deze klasse worden gesorteerd in drie divisies: 2.1: ontvlambare gassen, 2.2: niet-ontvlambare en niet-giftige gassen, en 2.3: giftige gassen, gelabeld met het respectieve pictogram van een vlam, gasfles of doodshoofd met gekruiste knekels.

Klasse 3: Ontvlambare vloeistoffen

Gevaarlijke goederen ondertekenen 3 ontvlambare vloeistoffen
Gevaarlijke goederenbord 3 Brandbare vloeistoffen donker

Deze klasse omvat alle ontvlambare vloeistoffen, inclusief vloeistoffen, mengsels van vloeistoffen of vloeistoffen die zwevende stoffen bevatten. Deze categorie is gedefinieerd als stoffen die ontvlambare dampen afgeven bij temperaturen van niet meer dan 60 °C, test met gesloten beker, of niet meer dan 65.6 °C, test met open beker, evenals vloeistoffen die worden getransporteerd bij temperaturen boven hun ontvlammingstemperatuur. punt. De klasse omvat ook vloeibare ongevoelig gemaakte explosieven.

Klasse 4: Brandbare vaste stoffen; stoffen die vatbaar zijn voor zelfontbranding; stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen.

Gevaarlijke goederenbord 4 Brandbare vaste stoffen Streep
Gevaarlijke goederenbord 4 Brandbare vaste stoffen rood
Gevaarlijke goederenbord 4 Brandbare vaste stoffen blauw

Deze klasse omvat artikelen die brand kunnen veroorzaken door wrijving of gemakkelijk kunnen ontbranden onder gebruikelijke transportomstandigheden, met een reactiewarmte van meer dan 300 J/g.

Divisie 4.1, aangegeven door het rood-wit gestreepte label, omvat ontvlambare vaste stoffen, zelfontledende stoffen (exclusief explosieven van klasse 1 of oxiderende stoffen van klasse 5), polymeriserende stoffen en vaste ongevoelig gemaakte explosieven.

Divisie 4.2, aangegeven door het rood-witte in tweeën gedeelde label, specificeert stoffen die binnen vijf minuten ontbranden bij contact met lucht, evenals stoffen die voor zelfverhitting zorgen (wat kan leiden tot ontbranding gedurende uren of dagen).

Onder subklasse 4.3, aangegeven door het blauwe label, vallen stoffen die zich ontwikkelen tot brandbare gassen nadat ze in contact komen met water. Het gas kan in combinatie met lucht een explosief mengsel vormen.

Klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden

Gevaarlijke goederenbord 5 Oxiderende stoffen en organische peroxiden
Gevaarlijke goederenbord 5 Oxiderende stoffen en organische peroxiden geel

In afdeling 5.1 worden oxiderende stoffen ingedeeld. Met andere woorden, stoffen die over het algemeen de verbranding van andere materialen veroorzaken of bevorderen door zuurstof vrij te maken. Dit wordt op het etiket aangegeven door een vlam boven een cirkel. 

Divisie 5.2, aangegeven door een rood en geel doorgesneden label met een vlam, categoriseert organische peroxiden. Deze stoffen worden gedefinieerd als hebbende een bivalente -OO- structuur, met het vermogen om organische radicalen te vormen. Dit zijn thermisch onstabiele stoffen die kunnen branden, exploderen of gevaarlijk kunnen reageren met andere stoffen. 

Klasse 6: Giftige en besmettelijke stoffen


Gevaarlijke goederen teken 6 giftig
Gevaarlijke goederen teken 6 besmettelijke stof

Divisie 6.1 heeft betrekking op giftige stoffen, aangegeven met een schedel en gekruiste knekels op het etiket, die de dood, ernstig letsel of schade aan de menselijke gezondheid kunnen veroorzaken. Dit kan zijn door huidcontact, inademing of inslikken.

Divisie 6.2 heeft betrekking op besmettelijke stoffen waarvan bekend is of waarvan wordt verwacht dat ze ziekteverwekkende pathogenen bevatten, en wordt aangegeven door een label met drie halve manen bovenop een cirkel. 

Klasse 7: Radioactief materiaal

Gevaarlijke goederenbord 7 Radioactief materiaal

Radioactieve stoffen worden gedefinieerd als elk materiaal dat radionucliden bevat of daarmee is besmet, met activiteit boven een bepaalde drempel. Deze drempel varieert afhankelijk van de radioactieve soort.

Stoffen worden op drie manieren geëtiketteerd, afhankelijk van de klassecategorie (toegekend op basis van het maximale dosistempo). Categorie I gebruikt een wit label met een zwart klaverbladsymbool en een rode verticale balk. Categorie II en categorie III gebruiken beide een in tweeën gedeeld geel en wit label, met respectievelijk twee en drie rode balken.

Klasse 8: Bijtende stoffen

Gevaarlijke goederenbord 8 Bijtende stoffen

Deze klasse van gevaarlijke goederen omvat stoffen die bij contact de huid, andere goederen of het vervoermiddel onomkeerbaar beschadigen. Dergelijke materialen worden gevisualiseerd op een zwart-wit in tweeën gedeeld label, met een hand en een metalen oppervlak dat is aangetast door een vloeibare substantie.

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen, inclusief milieugevaarlijke stoffen

Gevaarlijke goederenbord 9 Diverse gevaarlijke stoffen

Stoffen en artikelen in deze klasse omvatten, maar zijn niet beperkt tot: asbest, lithiumbatterijen, condensatoren, reddingsmiddelen, meststoffen op basis van ammoniumnitraat, genetisch gemodificeerde organismen en micro-organismen, stoffen die worden vervoerd bij verhoogde temperaturen (vloeistoffen boven 100°C of vaste stoffen boven 240°C) en milieugevaarlijke stoffen. 

Het is ook een algemene categorie voor stoffen of voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar vormen, maar niet voldoen aan de definities van een andere klasse. Klasse 9: diverse gevaarlijke goederen worden aangegeven door een wit label met 7 verticale zwarte strepen in de bovenste helft. 

Chemwatch is hier om te helpen

Als u meer wilt weten over chemische veiligheid, opslag of regelgeving, zijn wij er om u te helpen. Bij Chemwatch we hebben een scala aan experts op alle gebieden van chemisch beheer, van heat mapping tot risicobeoordeling tot chemische opslag, eLearning en meer. Neem contact met ons op vandaag om meer te weten te komen.

Bronnen:

Snel onderzoek