Advies over nieuwe gevarenklassen voor stoffen en mengsels

01/08/2023

Op basis van het Globally Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties speelt de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP) ((EG) nr. 1272/2008) een cruciale rol bij het waarborgen van de bescherming van de gezondheid en het milieu, evenals zoals het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen. Onder deze verordening worden gevarenklassen toegekend aan stoffen of mengsels die eigenschappen vertonen die leiden tot een gevaarlijke classificatie. Deze gevarenklassen dekken fysieke, gezondheids-, milieu- en aanvullende gevaren, met etikettering die wordt gebruikt om deze gevaren aan gebruikers te communiceren en de veilige omgang met stoffen en mengsels te bevorderen.

De nieuwe gevarenklassen worden verplicht voor nieuwe mengsels per 1 mei 2026 en voor bestaande mengsels per 1 mei 2028

De CLP heeft een uitgebreide reeks criteria opgesteld voor etiketteringselementen - inclusief pictogrammen, signaalwoorden en standaardverklaringen voor gevaar, preventie, reactie, opslag en verwijdering - voor elke gevarenklasse en -categorie, waardoor de veilige levering van gevaarlijke stoffen en mengsels wordt gegarandeerd. Afgezien van de etiketteringsvereisten, vormt de CLP ook de basis voor veel wettelijke bepalingen over het risicobeheer van chemische stoffen.

Nieuwe gevarenklassen 2023

Onlangs heeft de Europese Commissie een herziening van de CLP-verordening gepubliceerd, waarin nieuwe gevarenklassen worden geïntroduceerd die een aanzienlijke impact zullen hebben op de chemische industrie. Deze nieuwe gevarenklassen omvatten:

  • Hormoonontregelaars (ED) voor de menselijke gezondheid of het milieu
  • Persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT); zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB)
  • Persistent, mobiel en toxisch (PMT); zeer persistent en zeer mobiel (vPvM).

Deze klassen zijn van toepassing op alle chemische stoffen en mengsels die onder REACH op de EU-markt worden gebracht, inclusief werkzame stoffen in biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Toepassingsdata van de nieuwe gevarenklassen

De nieuwe regels zijn op 20 april 2023 ingegaan, maar er gelden overgangsperiodes. Fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs zijn tijdens deze overgangsperiodes nog niet verplicht hun stoffen of mengsels in te delen volgens de nieuwe gevarenklassen. Wel hebben zij de mogelijkheid om vrijwillig de nieuwe gevarenklassen toe te passen. Uiteindelijk moeten alle fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs per 1 mei 2025 voldoen aan de nieuwe gevarenklassen voor stoffen die nieuw op de markt zijn gekomen. Voor stoffen die al op de markt zijn, is naleving vereist tegen 1 november 2026. Vergelijkbare overgangstijden gelden voor mengsels, waarbij de nieuwe gevarenklassen verplicht worden voor nieuwe mengsels tegen 1 mei 2026 en voor bestaande mengsels tegen 1 mei 2028.

Om de naleving van de nieuwe regelgeving te vergemakkelijken, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste richtlijnen en voorschriften. De nieuwe richtlijn wordt naar verwachting medio 2024 gepubliceerd. Het begrijpen van de nieuwe gevarenklassen en de bijbehorende gevarenaanduidingen is essentieel voor een juiste indeling en etikettering. De herziening heeft betrekking op categorieën voor hormoonontregeling van de menselijke gezondheid en het milieu, PBT- en vPvB-eigenschappen, evenals PMT- en vPvM-eigenschappen. Elke categorie heeft specifieke criteria waarmee rekening moet worden gehouden voor classificatiedoeleinden.

Chemwatch is hier om te helpen

De introductie van deze nieuwe gevarenklassen betekent dat een aanzienlijk deel van de chemische stoffen aan nieuwe wettelijke herzieningen zal worden onderworpen. Organisaties in de hele toeleveringsketen zullen uitgebreide wettelijke beoordelingen moeten uitvoeren. Dit kan extra middelen en expertise vereisen om naleving te garanderen. Met zijn team van milieuchemie, regelgevende specialisten en toxicologische experts, Chemwatch kan waardevolle ondersteuning bieden bij het navigeren door deze complexe wettelijke vereisten. Hun uitgebreide ervaring in het beoordelen van fysisch-chemische, toxicologische en milieugebonden eindpunten stelt hen in staat klanten te helpen bij het voldoen aan deze nieuwe verplichtingen.

Nu de chemische industrie zich aanpast aan de nieuwe gevarenklassen die door de CLP-verordening zijn ingevoerd, is het van cruciaal belang prioriteit te geven aan veiligheid, bescherming van de gezondheid en het milieu. Door op de hoogte te blijven, de richtlijnen te volgen en indien nodig deskundige hulp in te roepen, kunnen bedrijven de uitdagingen in verband met de nieuwe gevarenklassen effectief aangaan en ervoor zorgen dat de voorschriften worden nageleefd.

Bronnen:

Snel onderzoek