Een inleiding tot de SVHC-lijst van ECHA (bijlage XIV bij REACH)

01/02/2023

De voortdurende regulering van gevaarlijke chemicaliën vereist dat lijsten en databases worden bijgewerkt om nieuwe inzichten over chemicaliën en hun gezondheids- en milieueffecten weer te geven. 

De kandidatenlijst voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) is de belangrijkste gids voor beperkte chemicaliën binnen de Europese Unie, met de bedoeling gevaarlijke stoffen geleidelijk uit te bannen met effectieve alternatieve stoffen die minder schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. 

Ftalaten, een van 's werelds meest voorkomende weekmakers, zijn geclassificeerd als hormoonverstorend en hebben een schadelijk effect op de voortplanting - en verschillende zijn toegevoegd aan de SVHC-lijst.
Ftalaten, een van 's werelds meest voorkomende weekmakers, zijn geclassificeerd als hormoonverstorend en hebben een schadelijk effect op de voortplanting - en verschillende zijn toegevoegd aan de SVHC-lijst.

Lees verder om meer te weten te komen over de SVHC-kandidatenlijst, uw verplichtingen binnen de EU en negen gevaarlijke chemicaliën die u in 2023 op uw radar moet houden.

Wat is de SVHC-lijst

De lijst met SVHC-kandidaten is slechts een van de vele regelgevende maatregelen die erop gericht zijn gebruikers te beschermen tegen de effecten van gevaarlijke chemische stoffen. Het is een verzameling chemische stoffen die zijn genomineerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en/of de vertegenwoordigende instantie van de EU-lidstaat om te worden opgenomen in de REACH-bijlage XIV-lijst (REACH-verordening EG nr. 1907/2006, artikel 59, lid 2) – ( 10)).

De bijlage XIV-lijst van REACH (ook bekend als "de autorisatielijst") specificeert chemische stoffen die van de EU-markt zijn verbannen en die worden gebruikt in producten die aan de EU-markt worden geleverd na de autorisatie van de stof "sunset date", tenzij speciale toestemming is verleend.

Welke chemicaliën zijn inbegrepen?

De SVHC richt zich op chemische stoffen die de menselijke gezondheid en het milieu aantasten, namelijk kankerverwekkende, mutagene en reproductieve toxines (CMR's), stoffen met persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) eigenschappen, hormoonontregelende chemische stoffen of stoffen "waarvoor sterk bewijs van waarschijnlijke ernstige gevolgen voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.”

Veel PBT's op de lijst kunnen lange afstanden afleggen in de omgeving. Hun gevaarlijke eigenschappen zijn waarschijnlijk wereldwijd schadelijk voor mens en milieu.
Veel PBT's op de lijst kunnen lange afstanden afleggen in de omgeving. Hun gevaarlijke eigenschappen zijn waarschijnlijk wereldwijd schadelijk voor mens en milieu.

CMR's zijn chemicaliën waarvan wordt vermoed dat ze kanker, genetische mutaties, voortplantings- of geboorteafwijkingen veroorzaken. PBT's zijn chemicaliën die persistent zijn (moeilijk af te breken en zeer goed bestand tegen afbraak), bioaccumulerend (ophopen in de weefsels van levende organismen, waarbij de verwijdering van deze chemicaliën door het lichaam langzaam of helemaal niet plaatsvindt) en toxisch (in staat dood of ziekte veroorzaken). Chemicaliën die zeer persistent en zeer bio-accumulerend zijn, worden vPvB's genoemd. De langetermijneffecten van PBT- en zPzB-stoffen zijn moeilijk te voorspellen. Als ze eenmaal in het milieu zijn verspreid, is blootstelling aan deze stoffen zeer moeilijk om te keren. 

Ga voor meer informatie over het nominatieproces voor SVHC-kandidaatchemicaliën naar onze Mini slip over dit zelfde onderwerp.

Enkele recente updates van de SVHC-kandidatenlijst (17 januari 2023)

De volgende chemische stoffen zijn onlangs geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen, waarmee het totaal van de lijst op 233 vermeldingen komt. 

StofnaamReden voor opname
1,1′-[ethaan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribroombenzeen]zPzB
2,2',6,6'-tetrabroom-4,4'-isopropylideendifenolcarcinogeen
4,4'-sulfonyldifenolReproductief toxine, hormoonontregelaar voor mens en milieu
BariumdiboortetraoxideReproductief toxine
Bis(2-ethylhexyl)tetrabroomftalaat dat elk van de afzonderlijke isomeren en/of combinaties daarvan omvatzPzB
Isobutyl 4-hydroxybenzoaatEndocriene verstoorder
MelamineGelijkwaardig niveau van zorg met waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de gezondheid van de mens en het milieu
Perfluorheptaanzuur en zijn zoutenVoortplantingstoxine, PBT, zPzB, gelijkwaardig niveau van zorg met waarschijnlijk ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu
Reactiemassa van 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan-2-yl)morfoline en 2,2,3,3,5,5,6,6, 4-octafluor-XNUMX-(heptafluorpropyl)morfolinezPzB

De informatie over deze chemicaliën is bijgewerkt in Chemwatch's Galleria Chemie regelgevingsdatabase zodat onze klanten kunnen worden geïnformeerd over de risico's, die vervolgens kunnen worden beheerd voor klanten en consumenten binnen de EU. 

Regelgevende verplichtingen voor stoffen die op de SVHC-lijst staan

Onder de REACH-verordening hebben bedrijven wettelijke verplichtingen wanneer hun stof is opgenomen in de kandidaatslijst. 

Elke leverancier van voorwerpen die een stof van de Kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0.1 gewichtsprocent, moet zijn klanten voldoende informatie verstrekken om een ​​veilig gebruik te garanderen. Ze hebben vanaf de opname in de lijst zes maanden de tijd om ECHA op de hoogte te stellen en ze moeten hun klanten een veiligheidsinformatieblad verstrekken.

Deze stoffen kunnen in de toekomst op de autorisatielijst worden geplaatst. Bedrijven moeten toestemming vragen aan ECHA om ze te mogen blijven gebruiken.

Leveranciers van voorwerpen op de EU-markt die stoffen van de Kandidatenlijst bevatten in een concentratie van meer dan 0.1 gewichtsprocent moeten deze voorwerpen melden aan De SCIP-database van ECHA. SCIP is de database voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen of complexe objecten (producten). Het is het platform dat door ECHA is opgericht voor leveranciers van voorwerpen om melding te maken en belanghebbenden op de hoogte te stellen van technische producten die SVHC-kandidaatstoffen bevatten. 

Chemwatch is hier om te helpen

At Chemwatch, beheren we onze eigen uitgebreide regelgeving en chemische database, gebaseerd op meer dan 30 jaar chemische expertise - en we zijn goed uitgerust om u te helpen met verplichte rapportage. We hebben ook een bibliotheek van het verleden webinars met betrekking tot wereldwijde veiligheidsvoorschriften, softwaretraining, geaccrediteerde cursussen en etiketteringsvereisten. Neem contact op vandaag nog voor meer informatie over chemische regulering.  

Bronnen:

Snel onderzoek