Een inleiding tot geharmoniseerde classificatie en etikettering (bijlage VI bij CLP)

29/06/2022

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) is het belangrijkste agentschap dat toezicht houdt op alles wat met chemisch beheer te maken heeft in de Europese Unie. Ze behandelen gevaarlijke chemicaliën en mengsels die op de EU-markt worden verkocht, reguleren stoffen die zeer zorgwekkend zijn voor de menselijke gezondheid en de veiligheid van het milieu, en ontvangen meldingen van gifcentra.

ECHA is ook het toezichthoudende orgaan van de classificatie-, etiketterings- en verpakkingsverordening (CLP) in de EU, die beleidsupdates en richtlijnen verstrekt aan chemische fabrikanten en distributeurs. ECHA zorgt ervoor dat elke fabrikant, leverancier, verkoper en consument op één lijn zit wat betreft chemische gevaren. Hier wordt geharmoniseerde classificatie en etikettering essentieel. 

Hoewel ECHA het regelgevingskader voor CLP biedt, ligt de verantwoordelijkheid voor de handhaving bij de nationale autoriteiten.
Hoewel ECHA het regelgevingskader voor CLP biedt, ligt de verantwoordelijkheid voor de handhaving bij de nationale autoriteiten.

Wat is CLP

De verordening inzake classificatie, etikettering en verpakking (CLP) ((EG) nr. 1272/2008) is gebaseerd op het Globally Harmonized System (GHS) van de Verenigde Naties. Het heeft tot doel een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu te waarborgen, evenals het vrije verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen binnen de EU. De CLP schrijft de indeling en etikettering van gevaarlijke goederen voor op basis van de tabel met geharmoniseerde vermeldingen in bijlage VI bij de CLP. 

Over het algemeen moet een CLP-conform etiket bepaalde etiketteringselementen van het UN GHS-systeem bevatten, waaronder gevarenpictogram(men), signaalwoord, gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen, samen met eventuele aanvullende informatie die de toegewezen indeling van de stof of het mengsel weergeeft. 

Een voorbeeld van een CLP-label voor een stof (niet voor het grote publiek), uit ECHA's Richtsnoer voor etikettering en verpakking 2021.
Een voorbeeld van een CLP-label voor een stof (niet voor het grote publiek), uit ECHA's Richtsnoer voor etikettering en verpakking 2021.

Wat zijn geharmoniseerde vermeldingen?

Geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) is een regelgevend kader dat door ECHA is gecreëerd om de indeling en etikettering van alle gevaarlijke stoffen op de markt in de EU te coördineren en om een ​​adequaat risicobeheer voor deze stoffen te waarborgen.

Bijlage VI bij de CLP-verordening bevat een uitgebreide lijst van alle geharmoniseerde stoffen, met een lijst van meer dan 4000 stoffen. Een volledige (niet-officiële) lijst is beschikbaar op het ECHA van de in een Excel-spreadsheet zodat leveranciers en distributeurs gemakkelijk toegang hebben, maar de geformaliseerde versie van de geharmoniseerde vermeldingen is te vinden in de Publicatieblad van de Europese Unie.

Voor elke vermelding in de lijst bevat bijlage VI de volgende informatie (indien van toepassing):

 • Indexnr.
 • Internationale chemische identificatie
 • EG nr.
 • CAS nr.
 • Classificaties, waaronder: 
  • gevarenklasse(n)
  • categoriecode(s)
 • Etikettering, inclusief
  • Pictogram signaalwoordcode(s)
  • Gevarenaanduidingscode(s)
  • Aanvulling gevarenaanduidingscode(s)
 • Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren 
 • Opmerkingen
 • ATP ingevoegd/ATP bijgewerkt (d.w.z. de editie van CLP of ATP waar de vermelding is toegevoegd aan bijlage VI)

Opmerkingen worden aangegeven met letters en/of cijfers, die nader worden gespecificeerd in het officiële bijlage VI-blad document

Opmerkingen A tot en met U kunnen verschillende eigenschappen of preparaten specificeren die van toepassing zijn op verschillende stofklassen die de CLP-vereisten kunnen wijzigen. Notitie F specificeert bijvoorbeeld dat “Deze stof kan een stabilisator bevatten. Als de stabilisator de gevaarlijke eigenschappen van de stof verandert, zoals aangegeven door de indeling in deel 3, moet de indeling en etikettering worden verstrekt in overeenstemming met de regels voor indeling en etikettering van gevaarlijke mengsels.”

Opmerkingen 1 tot en met 7 geven specificaties met betrekking tot etiketteringsconventies, meestal met betrekking tot stofconcentratie. Opmerking 5 specificeert bijvoorbeeld dat "de concentratiegrenzen voor gasvormige mengsels worden uitgedrukt als volume per volumepercentage."

Waarom zijn CLH en bijlage VI nodig?

Het geharmoniseerde indelings- en etiketteringssysteem is ingevoerd om ervoor te zorgen dat het risico van alle gevaarlijke stoffen die in de EU worden verspreid, consistent is en dat er rekening mee wordt gehouden. 

Etikettering in overeenstemming met CLP is vereist wanneer:

 • De stof of het mengsel is geclassificeerd als gevaarlijk
 • Het mengsel bevat een of meer stoffen die als gevaarlijk zijn geclassificeerd boven een bepaalde drempel (CLP, artikel 25, lid 6)
 • Het artikel heeft explosieve eigenschappen

Elk jaar keurt ECHA de aanpassing aan de technische vooruitgang goed, die updates en wijzigingen van de CLP-verordening omvat. Vaak, maar niet altijd, omvat dit updates van bijlage VI en de geharmoniseerde indelingstabel. Dit zorgt ervoor dat CLP samen met de industrie evolueert en dat, met geharmoniseerde classificatie, de zorg voor de menselijke gezondheid en de veiligheid van het milieu van het grootste belang is.

Chemwatch is hier om te helpen

At Chemwatch, beheren we onze eigen uitgebreide regelgeving en chemische database, gebaseerd op meer dan 30 jaar chemische expertise - en we zijn goed uitgerust om u te helpen met al uw behoeften op het gebied van chemische regelgeving. Bel ons vandaag nog voor hulp bij uw chemische etikettering, risicobeoordeling, SDS-beheer en meer! U kunt ons ook rechtstreeks mailen op: sales @chemwatch.net.

Bronnen:

Snel onderzoek