Een inleiding tot unieke formule-ID's (bijlage VIII bij CLP)

10/08/2022

Chemische producten worden over het algemeen als veilig beschouwd als ze volgens de voorgeschreven instructies worden gebruikt. Desalniettemin kan onbedoelde en onveilige blootstelling aan chemicaliën optreden als gevolg van bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik of hantering. Wanneer dit gebeurt, is onmiddellijke toegang tot relevante informatie over het chemische product van cruciaal belang voor medisch personeel en hulpdiensten. Hier speelt de Unique Formula Identifier (UFI) van de producten een sleutelrol.

De Unique Formula Identifier is van vitaal belang bij het helpen van een correcte medische reactie op vergiftiging van chemische producten op de EU-markt.
De Unique Formula Identifier is van vitaal belang bij het helpen van een correcte medische reactie op vergiftiging van chemische producten op de EU-markt.

Regelgevende context

Elke stof of elk mengsel dat is geclassificeerd als gevaarlijk voor de menselijke gezondheid, moet worden aangemeld bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voordat het in een EU-lidstaat op de markt mag worden gebracht. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen voor identificatie en naamgeving van stoffen onder REACH en de voorschriften voor classificatie, etikettering en verpakking (CLP).

Artikel 45 van de CLP vereist dat bedrijven die gevaarlijke mengsels op de EU-markt brengen, specifieke informatie over het mengsel verstrekken aan de nationale antigifcentra of een andere aangewezen instantie. Artikel 45 heeft ook een geharmoniseerd indieningsformaat voor de kennisgeving van het gifcentrum (PCN) geratificeerd, waarvoor de verantwoordelijkheid van indiening bij de juridische entiteit van de EU ligt. 

Bijlage VIII bij de CLP – een update van artikel 45 vanaf 2019 – heeft een meer specifiek middel voor product- en gevarenidentificatie geïntroduceerd om de respons op noodsituaties te verbeteren en om gifcentra in het algemeen te helpen. Daarom is de Unique Formula Identifier nu onderdeel van PCN-dossiers en ook verplicht op verpakkingsetiketten voor productreferentie in het geval van een vergiftigingsincident.

Wat is een UFI?

Een UFI is een vorm van productidentificatie op basis van bijlage VIII bij de CLP. Het bestaat uit een alfanumerieke code van 16 tekens, gescheiden in vier blokken door koppeltekens. UFI-nummers zijn te vinden in sectie 1.1 van het SDS, maar het belangrijkste is dat ze op de productetiketten moeten worden vermeld en op de verpakking van het product moeten worden aangebracht. Het is belangrijk op te merken dat dit niet in de vorm van een streepjescode is, omdat de UFI zorgt voor een snelle en eenduidige identificatie en informatie van het mengsel die gemakkelijk toegankelijk is in noodsituaties. 

De ECHA-website heeft momenteel een UFI-generatortool beschikbaar voor het publiek, waarbij een algoritme dat een formuleringsnummer en een btw-nummer gebruikt, een UFI-nummer zal genereren dat ervoor zorgt dat er geen duplicatie is tussen bedrijven of zelfs binnen hetzelfde bedrijf voor verschillende mengsels.

Een gedeelte van een voorbeeld van een etiket van een schoonmaakproduct met een UFI-code erbij.
Van Richtsnoer voor etikettering en verpakking in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008.

Wat zijn de voordelen van een UFI?

Elke UFI is volledig uniek voor een bepaald mengsel en dit stelt gifcentra of andere hulpdiensten in staat om stoffen snel en correct te identificeren tijdens een noodoproep. 

Het helpt ook om de vertrouwelijkheid van formuleringen te waarborgen en de bedrijfsidentiteit te behouden. Een UFI ontslaat de fabrikant van de noodzaak om de exacte identiteit en concentratie van chemicaliën in het product bekend te maken. U hoeft ook maar één keer een UFI-nummer in te dienen en datzelfde UFI-nummer kan door iedereen in de toeleveringsketen worden gebruikt, afhankelijk van individuele overeenkomsten.

Rapportage vereisten

Een UFI is vereist voor elk product dat componenten bevat die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en dat bedoeld is voor de EU-markt. Leveranciers van buiten de EU die hun product op de EER-markt willen brengen, moeten een juridische entiteit hebben die in de EU is gevestigd, aangezien leveranciers van buiten de EU zelf geen meldingen van gifcentra mogen opstellen en indienen.

Bijlage VIII bij de CLP dicteert de rapportagevereisten voor concentraties voor belangrijke zorgwekkende componenten. Er is een klein verschil bij het vermelden van de ingrediëntconcentraties bij de indiening van UFI-nummers in vergelijking met sectie 3 van de SDS-indiening. Het verschil hangt af van de vraag of de gevaarlijke componenten van groot belang zijn voor de noodhulpverlening en preventieve maatregelen. 

Onderstaande tabel geeft het concentratiebereik weer van de gevaarlijke component in het mengsel en de maximale breedte van het te hanteren concentratiebereik bij het indienen van een UFI-nummer.

Concentratiebereiken die van toepassing zijn op gevaarlijke componenten die van groot belang zijn voor noodhulp.
Van Richtsnoer voor geharmoniseerde informatie met betrekking tot gezondheidsreacties in noodsituaties — bijlage VIII bij CLP.

Als een mengsel bijvoorbeeld een gevaarlijke component bevat met een exacte samenstelling van 28%, dan moet het minimale indieningsbereik binnen 5% liggen. Bijvoorbeeld 23-28% of 26-31%, terwijl een SDS een groter bereik kan toestaan, zoals 20-30%.

Voor mengsels die al voor 1 januari 2021 op de markt waren en conform artikel 45, mag het product tot het einde van de overgangsperiode op 1 januari 2025 op de markt blijven zonder aangebracht UFI-nummer. 

Voor nieuwe mengsels voor consumenten- en professioneel gebruik, of voor mengsels met bijgewerkte formuleringen na 1 januari 2021, moeten de indieningen worden ingediend in overeenstemming met bijlage VIII, inclusief een UFI. Nieuwe mengsels voor industrieel gebruik hoeven pas vanaf 1 januari 2024 met een UFI te worden ingediend.

Mengsels die alleen zijn geclassificeerd als een gevaar voor het milieu, evenals formuleringen die bedoeld zijn voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden (dat wil zeggen niet bedoeld voor verkoop op de markt), zijn niet verplicht om te melden met een UFI, maar kunnen dit vrijwillig doen.

Meer informatie vindt u in onze webinar-catalogus, inclusief een meer diepgaand overzicht van UFI's, evenals een complete gids voor PCN-indieningen bij ECHA in overeenstemming met bijlage VIII.

Chemwatch is hier om te helpen.

At Chemwatch, beheren we onze eigen uitgebreide database met regelgeving en chemicaliën, gebaseerd op meer dan 30 jaar chemische expertise. Wij zijn goed toegerust om u te helpen met verplichte rapportages, maar ook met genereren SDS en risicobeoordelingen. We hebben ook een bibliotheek met eerdere webinars over wereldwijde veiligheidsvoorschriften, softwaretraining, geaccrediteerde cursussen en etiketteringsvereisten. Toezien op onze webinar kalender voor aankomende webinars, Mini Briefs en ChemXpress-trainingsvideo's.

Bronnen:

Snel onderzoek