Nieuwe verordening betreffende de opmaak van EU-veiligheidsinformatiebladen

23/11/2022

Chemische regelgeving is vaak onderhevig aan verandering als er nieuwe classificaties en gevaren ontstaan, wat complex en verwarrend kan zijn om te navigeren. 

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) werkt hun regelgeving regelmatig bij op basis van veranderende informatie over chemische effecten, waarbij de nieuwste wijzigingen in veiligheidsinformatiebladen (SDS) in 2020 zijn goedgekeurd en vanaf 1 januari 2023 volledig worden gehandhaafd.

Lees verder om erachter te komen wat er verandert en wat dat betekent voor uw bedrijf.

Regelgevende context

ECHA is de belangrijkste instantie voor chemische regelgeving bij de Europese Unie en faciliteert zowel de registratie, evaluatie, autorisatie als beperking van chemische stoffen (REACH) en de voorschriften voor indeling, etikettering en verpakking (CLP).

Bijlage II bij REACH beschrijft de vereisten voor veiligheidsinformatiebladen om voldoende informatie over chemische stoffen en mengsels te verstrekken aan distributeurs en gebruikers.

Deze wijziging van REACH is van toepassing op alle fabrikanten, distributeurs, importeurs of downstreamgebruikers die stoffen op de EU-markt brengen.
Deze wijziging van REACH is van toepassing op alle fabrikanten, distributeurs, importeurs of downstreamgebruikers die stoffen op de EU-markt brengen.

Wat is anders

Bijlage II bij REACH is per 18 juni 2020 bijgewerkt en wordt volledig gehandhaafd vanaf 1 januari 2023, wat betekent dat alle veiligheidsinformatiebladen vóór de deadline van 31 december 2022 aan deze updates moeten voldoen.

Het Unieke formule-ID (UFI) is nu een verplichte opname in sectie 1 van het SDS, naast de aanwezigheid op PCN-dossiers en productverpakkingen. Dit helpt bij de melding van producten aan gifcentra wanneer deze in bulk worden behandeld.

Er zijn ook nieuwe waarschuwingen ingevoerd voor nanovormen en hormoonontregelende chemicaliën in verschillende rubrieken van het veiligheidsinformatieblad. 

Nanovormen zijn stoffen of materialen met deeltjesgrootten tussen 1 en 100 nanometer in ten minste één dimensie. Door het kleine formaat kunnen deze deeltjes andere eigenschappen hebben dan grotere materialen met dezelfde samenstelling, en hoewel deze verschillen vaak voordelig zijn, kunnen ze ook verschillende soorten schade veroorzaken, afhankelijk van de stof.

Hormoonverstorende chemicaliën (EDC's) zijn stoffen die de hormonale en homeostatische systemen van levende organismen veranderen. Dit verstoort op zijn beurt de primaire regulerende processen van het lichaam, zoals metabolisme, stressrespons en voortplanting, door hyperactiviteit van bepaalde hormonen in het lichaam te produceren. Bekende EDC's die aanwezig zijn in een concentratie gelijk aan of groter dan 0.1% moeten nu worden vermeld in het bijgewerkte veiligheidsinformatieblad. 

Sectie 3 ("Samenstelling/informatie over ingrediënten") vereist meer verplichte informatie over M-factoren en acute toxiciteitslimieten, indien bekend, evenals de eigenschappen van nanodeeltjes en hormoonontregelende eigenschappen, indien van toepassing.

Sectie 9 ("Fysische en chemische eigenschappen") heeft subsectie 2 ("Overige informatie") uitgebreid met meer parameters met betrekking tot fysieke gevaren en andere veiligheidskenmerken.

De subkoppen zijn gewijzigd in de volgende secties:

  • Rubriek 11.1 is gewijzigd om specifieker te zijn en vermeldt nu: "Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008."
  • Voor sectie 12.6 wordt de oude sectie "Andere nadelige effecten" vervangen door "Endocriene verstorende eigenschappen", met betrekking tot milieueffecten. Waar mogelijk moet informatie over ED-eigenschappen van ingrediënten worden vermeld. 
  • Paragraaf 14.7 is anders geformuleerd met betrekking tot de instrumenten van de Internationale Maritieme Organisatie, in plaats van Marpol

Voor wie deze wijziging gevolgen heeft

Deze wijziging in REACH is van toepassing op alle fabrikanten, distributeurs, importeurs of downstreamgebruikers die stoffen op de EU-markt brengen, inclusief niet-EU-landen binnen de Europese Economische Ruimte, evenals Noord-Ierland zolang het Northern Ireland Protocol van kracht blijft. 

Nu de wetswijzigingen als gevolg van Brexit volledig van kracht zijn, is de EU-wetgeving (inclusief REACH) niet langer van toepassing op stoffen die in Groot-Brittannië op de markt zijn. 

Wat moet u doen om compliant te zijn

Bedrijven moeten alle beschreven wijzigingen in hun SDS doorvoeren om vóór de deadline van 31 december 2022 te voldoen. Denk aan de aangepaste tussenkopjes, aanvullende informatie over hormoonontregelende stoffen en nanovormen, of de toevoeging van een UFI om gifcentra te helpen bij een chemische noodsituatie.

Per 1 januari 2023 moeten alle VIB's van stoffen op de Europese markt voldoen aan de nieuwe regelgeving.
Per 1 januari 2023 moeten alle VIB's van stoffen op de Europese markt voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Vooruitlopend op deze wijziging Chemwatch is al begonnen met het implementeren van deze wijzigingen op in-house geschreven veiligheidsinformatiebladen. Dit omvat automatisch bijgewerkte sjablonen en chemische informatie om te voldoen aan de vereisten van het rechtsgebied. Neem contact op met uw klantenservicemedewerker of neem contact op om te controleren of uw SDS-gegevens van uw leverancier hieraan voldoen, of voor vragen of opmerkingen over deze wijziging. regelgeving@chemwatch.net.

Meer informatie over uw SDS-verplichtingen en REACH-conformiteit vindt u in onze Webinar-catalogus, inclusief een meer diepgaand overzicht van UFI's, richtlijnen voor PCN-inzendingen en meer.

Chemwatch is hier om te helpen

Als u vragen heeft over de naleving van de regelgeving, SDS-ontwerp, chemische risicobeoordeling of voorraadbeheer, praat met de Chemwatch teams vandaag! We zijn geïnformeerd door meer dan 30 jaar chemische expertise en goed uitgerust om u te helpen met gevarenidentificatie en risicobeheersing. Neem vandaag nog contact met ons op via sales @chemwatch.net

Bronnen:

Snel onderzoek