De gevaren van hormoonontregelende chemicaliën

05/10/2022

Het menselijk lichaam wordt geregeerd door hormonen, waarbij het endocriene systeem alles regelt, van slaap-waakcycli en stressniveaus tot stemming, metabolisme en reproductieve cycli. Wanneer de hormoonhuishouding in je lichaam verstoord is, kan dit allerlei fysiologische problemen veroorzaken. Het is dus belangrijk om te begrijpen hoe chemicaliën hormonen beïnvloeden en wat de regelgevers eraan doen.

Het endocriene systeem regelt alle aspecten van je lichaam gedurende je hele leven, van de puberteit tot het circadiane ritme.
Het endocriene systeem regelt alle aspecten van je lichaam gedurende je hele leven, van de puberteit tot het circadiane ritme.

Wat is een hormoonontregelaar?

Hormoonverstorende chemicaliën (EDC's) zijn stoffen die de hormonale en homeostatische systemen van levende organismen veranderen. Dit verstoort op zijn beurt aanzienlijk de primaire regulerende processen van het lichaam, zoals groei, metabolisme, stressrespons, reproductie, seksuele ontwikkeling, geslachtsgedrag en foetale ontwikkeling. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency beschrijft een EDC als "een middel dat interfereert met de synthese, secretie, transport, binding of eliminatie van natuurlijke hormonen in het lichaam die verantwoordelijk zijn voor het behoud van homeostase, reproductie, ontwikkeling en/of gedrag."

EDC's kunnen worden ingedeeld in drie brede categorieën, die als volgt in producten worden aangetroffen:

  1. Pesticiden, zoals DDT en chloorpyrifos, die de normale werking van neuronale en reproductieve systemen kunnen verstoren 
  2. Chemicaliën in producten die we in ons dagelijks leven gebruiken, zoals lood in sieraden, kinderproducten en verf, of broomhoudende vlamvertragers die worden gebruikt in textiel, bouwmaterialen en elektronica
  3. Additieven aan materialen die in contact komen met voedsel en andere plastic verpakkingen, zoals bisfenol-A (BPA), ftalaten en fenolen

Waarom zijn ze problematisch?

Gezien de grote variatie in de structuur van EDC's, is het moeilijk om een ​​bepaald werkingsmechanisme in levende organismen te identificeren. Verschillende onderzoeken tonen echter aan dat ze natuurlijk voorkomende hormonen zoals androgenen (mannelijke geslachtshormonen), oestrogenen (vrouwelijke geslachtshormonen) en thyroxine volledig of ten minste gedeeltelijk kunnen imiteren, waardoor hyperactiviteit van die hormonen in het lichaam wordt geproduceerd. Sommige EDC's werken ook als antagonisten, die voorkomen dat de natuurlijke hormonen hun eigen receptoren binden en zo de hormonale signaalroutes verstoren. EDC's kunnen ook indirect de natuurlijke werking van de hormonen blokkeren door hun metabolisme in de lever te veranderen.

Gegevens uit epidemiologische onderzoeken van de afgelopen 50 jaar tonen bewijs van een verhoogde incidentie en prevalentie van bepaalde ziekten zoals obesitas, diabetes en vruchtbaarheidsproblemen die verband houden met EDC's, evenals borst-, prostaat- en teelbalkanker. Een hoger risico op hormoongerelateerde kanker is gezien in meer geïndustrialiseerde landen vanwege de EDC-prevalentie, en kinderen die zuigelingenvoeding kregen (die het EDC-soja-isoflavon bevat) ontwikkelden als tieners auto-immuunziekten van de schildklier.

Wat wordt er aan hen gedaan?

Het gebruik van openlijk schadelijke EDC's is begonnen af ​​te schaffen, aangezien chronische gezondheidseffecten volledig zijn gerealiseerd. De Amerikaanse Food and Drug Administration adviseerde het voorschrijven van een synthetische vorm van oestrogeen, DES (diethylstilbestrol), omdat het verband houdt met een zeer zeldzame vorm van vaginale kanker. De export en het gebruik van DDT en andere polychloorbifenylverbindingen werden in de jaren 1970 in de VS verboden vanwege hun potentiële risico's voor het milieu en de menselijke gezondheid. 

Veel mildere EDC's zijn nog steeds aanwezig in industriële en consumptiegoederen, die, wanneer ze gedurende hun hele leven worden gecombineerd, nog steeds aanzienlijke fysiologische effecten kunnen hebben. Bekende EDC's moeten nu worden vermeld op chemische veiligheidsinformatiebladen (SDS) in de EU, en fabrikanten kunnen producten op de markt brengen als BPA- of ftalaatvrij of niet-toxisch om aan te geven dat er geen schadelijke chemicaliën aanwezig zijn voor consumenten.

Kunststofproducten, waaronder microplastics, zijn een punt van zorg vanwege hun nu niet-aflatende aanwezigheid wereldwijd, waardoor EDC's in het milieu terechtkomen.
Kunststofproducten, waaronder microplastics, zijn een punt van zorg vanwege hun nu niet-aflatende aanwezigheid wereldwijd, waardoor EDC's in het milieu terechtkomen.

Revisie 7 van het GHS, aangepast door de EU, heeft nu de identificatie van EDC's en de communicatie van informatie over eventuele hormoonontregelaars in een chemisch product verplicht gesteld. Dit omvat aanvullende informatie die moet worden opgenomen in het Europese veiligheidsinformatieblad, met name van invloed op Sectie 2 — Gevarenidentificatie, Sectie 3 — Tabel met ingrediënten, Sectie 11 — Toxicologische informatie en Sectie 12 — Ecologische informatie.

SDS-sectie 2.3 (“Overige gevaren”) moet ingrediënten specificeren die zijn vermeld als hormoonontregelaars in de Europese verordening (EU) 2018/1881 Specifieke vereisten voor hormoonontregelaars.

Rubriek 3 van het veiligheidsinformatieblad moet hormoonontregelende stoffen en concentraties aangeven die voldoen aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008. De EDC moet aanwezig zijn in een concentratie gelijk aan of groter dan 0.1%. Chemwatch heeft dit ingevoerd door een superscript "e" toe te voegen aan relevante ingrediënten die zijn geclassificeerd als hormoonontregelende stoffen, en door de legenda in rubriek 3.2 bij te werken.

In Sectie 11.2.1 is een nieuwe sectie met de naam "Endocriene Verstoringseigenschappen" toegevoegd voor gezondheidseffecten. Deze informatie concentreert zich op nadelige gezondheidseffecten veroorzaakt door ED-eigenschappen, waar deze beschikbaar zijn voor een van de stoffen in het mengsel. 

Voor sectie 12.6 wordt de oude sectie "Andere nadelige effecten" vervangen door "Endocriene verstorende eigenschappen", met betrekking tot milieueffecten. Waar mogelijk moet informatie over ED-eigenschappen van ingrediënten worden vermeld. 

Chemwatch is hier om te helpen

Als u meer wilt weten over de gezondheidseffecten van chemicaliën, of hoe u de risico's tijdens het werken met chemicaliën kunt minimaliseren, zijn wij er om u te helpen. We hebben tools om u te helpen met verplichte rapportage, evenals het genereren van SDS en Risk Assessments. We hebben ook een bibliotheek met webinars over wereldwijde veiligheidsvoorschriften, softwaretraining, geaccrediteerde cursussen en etiketteringsvereisten. Neem voor meer informatie vandaag nog contact met ons op via: sales @chemwatch.net.

Bronnen:

Snel onderzoek