Wat is een VIB en waarom zijn ze belangrijk?

27/05/2021

Wat er precies is een veiligheidsinformatieblad?

Veiligheidsinformatiebladen (SDS) zijn essentiële 16-delige documenten met als enig doel gedetailleerde informatie over gevaarlijke chemicaliën over te brengen. Ze helpen bij het identificeren en beheren van de risico's die samenhangen met het gebruik en de behandeling van gevaarlijke stoffen door aanbevelingen te doen voor de juiste behandeling, opslag, transport, verwijdering en informatie over noodprocedures. Zie een SDS als een spiekbriefje om u door het chemische verwerkingsproces te leiden. 

Op zoek naar een VIB?

Chemwatch biedt 50 gratis SDS met BackPack Limited. BackPack Limited is een gratis proefversie van ons beheersysteem voor chemicaliën, het is beperkt tot 50 SDS.

Achtergrond: van materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS) naar veiligheidsinformatieblad (SDS)

Safety Data Sheets (SDS) waren oorspronkelijk bekend als Material Safety Data Sheets (MSDS) tot, in 2012, de afdeling Hazard Communication Standard (HCS) van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in lijn met het Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) om het MSDS-proces te hernoemen en te standaardiseren.

Vóór 2012 verschilden de voorschriften met betrekking tot de volgorde en inhoud van een MSDS van plaats tot plaats. Het GHS-systeem wordt in de hele Europese Unie gebruikt, dus deze wijziging is doorgevoerd voor consistentie tussen de regio's. 

Naast het schrappen van de M - de naam wijzigen in Safety Data Sheets - werd ook het formaat van de rapporten gereguleerd. De lay-outvoorschriften voor het nieuwe SDS omvatten een gestandaardiseerd, gebruikersvriendelijk formaat met 16 secties. Bedrijven kregen ongeveer drie jaar de tijd om de overgang van MSDS naar SDS te voltooien.

Voor meer informatie over hoe Chemwatch haalt gegevens uit SDS, lezen SDS zijn nutteloos!

Wanneer heb je een VIB nodig?

Afhankelijk van het rechtsgebied kunnen uw verplichtingen om een ​​SDS te verstrekken enigszins verschillen. In het algemeen moeten fabrikanten, distributeurs en importeurs van gevaarlijke stoffen echter een actueel en conform veiligheidsinformatieblad bijhouden voor alle gevaarlijke chemicaliën of stoffen die worden gebruikt, opgeslagen of vervoerd op een werkplek. 

Als er geen bestaand veiligheidsinformatieblad beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer u een geheel nieuwe stof heeft gemaakt, moet u uw eigen veiligheidsinformatieblad opstellen. Chemwatch biedt SDS-authoringoplossingen, AuthorITe en GoSDS, die u kunt gebruiken om in slechts een paar eenvoudige stappen een op maat gemaakt GHS-conform SDS te maken.

Download een voorbeeld-SDS

Klik hier om een ​​voorbeeld van een Acetone SDS te downloaden.

Welke informatie verschijnt in een SDS?

SDS bieden cruciale informatie over gevaarlijke chemicaliën, inclusief mogelijke risico's die samenhangen met het gebruik en de opslag ervan, en hoe ze veilig kunnen worden gebruikt. Het verplichte formaat van 16 secties is bedoeld om gebruikers van chemicaliën te helpen mogelijke problemen die zich kunnen voordoen, te verminderen. Deze secties hebben betrekking op:

1 Product identificatie

Rubriek 1 van het SDS bevat de meest elementaire identificatie-informatie over de stof, waaronder; gebruikelijke namen voor de chemische stof, relevant geïdentificeerd gebruik, leveranciersgegevens en contactgegevens voor noodgevallen.

2 Gevaarsidentificatie

Deze paragraaf schetst de risico's die verbonden zijn aan de chemische stof bij het gebruik van gevarenclassificaties, gevarencodes/-zinnen, voorzorgscodes/-aanbevelingen, signaalwoorden en gevarenpictogrammen. De pictogrammen zijn prominent aanwezig voor snelle identificatie van gevaren in één oogopslag. De negen pictogrammen vallen in drie gevarencategorieën: fysiek, milieu en gezondheid. 

3 Samenstelling van / informatie over ingrediënten

De ingrediënten en hun concentraties staan ​​in deze rubriek. De concentratie van ingrediënten waaruit een bepaalde chemische stof bestaat, is vaak eigendomsinformatie en een bepaald niveau van vertrouwelijkheid wordt bereikt door percentagebereiken te onthullen in plaats van exacte percentages van hun formuleringen. Een chemische stof kan bijvoorbeeld zijn samengesteld uit 10–<30% van de chemische stof X en 30–40% van de chemische stof Y.

4 Eerste hulp maatregelen

In dit gedeelte wordt beschreven welke medische zorg wordt aanbevolen in geval van blootstelling aan de chemische stof. Blootstelling is doorgaans mogelijk via oogcontact, huidcontact, inademing en inslikken, met aanbevelingen variërend van bijvoorbeeld "huid en haar met stromende zeep en water spoelen", tot "medische hulp inroepen als irritatie optreedt". 

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

Afhankelijk van de specifieke stof lopen chemicaliën vaak een verhoogd risico op ontvlambaarheid vanwege hun samenstelling of opslagomstandigheden. Deze sectie geeft advies over hoe branden waarbij de chemische stof is betrokken, moeten worden geblust als de situatie zich voordoet. 

6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Ongevallen zijn een onvermijdelijk onderdeel van de omgang met chemicaliën en deze sectie bevat belangrijke informatie over wat u moet doen als een chemische stof wordt gemorst of vrijkomt. De informatie omvat het type PBM dat vereist is, voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, noodprocedures die moeten worden gevolgd en aanbevelingen voor het opruimen.

7 Behandeling en opslag

Sectie 7 schetst de veilige hanterings- en opslagpraktijken die worden aanbevolen om blootstelling te minimaliseren. Voorbeelden van de soorten aanbevelingen in deze sectie zijn: "gebruik in een goed geventileerde ruimte".

8 Blootstelling / persoonlijke bescherming

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en andere veiligheidsuitrusting zijn een essentieel onderdeel van het voorkomen van blootstelling aan chemicaliën. Deze sectie geeft aanbevelingen zoals de installatie van; oogspoelstations, veiligheidsdouches, luchtuitlaten en specifieke PBM-gebruikers moeten dragen, zoals een veiligheidsbril en ademhalingstoestellen om er maar een paar te noemen.

9 Fysische en chemische eigenschappen

In deze sectie worden de fysische en chemische eigenschappen van de chemische stof beschreven. Het geeft informatie over de chemische stof, zoals de staat, het uiterlijk, de geur, het smelt-/vriespunt en zelfs hoe de chemische stof smaakt, om er maar een paar te noemen. 

10 Stabiliteit en reactiviteit 

Het grootste deel van sectie 10 heeft betrekking op sectie 7 van het VIB, hantering en opslag. De belangrijkste nieuwe informatie in deze rubriek heeft betrekking op de stabiliteit/vluchtigheid van de stof. Dit is vooral belangrijk met betrekking tot de manier waarop het wordt vervoerd.

11 Toxicologische informatie

Rubriek 11 van het veiligheidsinformatieblad is een zeer belangrijke rubriek omdat het de symptomen beschrijft die u waarschijnlijk zult ervaren na blootstelling aan de chemische stof via alle mogelijke routes (inademing, inslikken, huid- en oogcontact). 

12 Ecologische informatie

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de effecten die de chemische stof heeft op de omgeving als deze vrijkomt. Informatie aangaande; ecotoxiciteit, bioaccumulatiepotentieel, evenals andere schadelijke effecten. 

13 Instructies voor verwijdering

In paragraaf 13 worden de aanbevelingen uiteengezet voor wanneer het tijd is om de chemische stof uiteindelijk te verwijderen. Aanbevelingen zullen schetsen; ideale afvalcontainers, de effecten van afvalwaterverwijdering, voorzorgsmaatregelen voor verbranding/stortplaats en chemische eigenschappen die de verwijderingsopties kunnen beïnvloeden.

14 Transport informatie

Het gedeelte met transportinformatie bevat informatie die op eventuele verzendlabels moet worden vermeld. Deze labels moeten bevatten; UN-nummers, juiste transport-/technische namen, de transportgevarenklasse, de verpakkingsgroep en alle andere speciale voorzorgsmaatregelen die tijdens het transport moeten worden genomen. 

15 Regulatory informatie

Wereldwijd wordt regelgevende informatie met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu voortdurend bijgewerkt, aangezien nieuw onderzoek en nieuwe ontdekkingen leiden tot veranderingen in de regelgeving. Deze omvatten gevarenupdates, aanvullende informatie uit nieuw onderzoek en informatie die niet langer conform wordt geacht. Deze updates verschijnen allemaal in dit gedeelte van de SDS. 

16 Overige informatie

Het laatste deel van het SDS bevat informatie over de versiegeschiedenis van het SDS en volledige definities van afkortingen die in het SDS worden gebruikt

Voor gedetailleerde informatie over elk van deze secties, bekijk onze Mini Brief, Een SDS lezen en begrijpen.

voorbeeld van een SDS

Een voorbeeld van een veiligheidsinformatieblad. Bron: EHS Safety News America

Waarom heb je een SDS-beheersysteem nodig?

Een VIB-beheersysteem maakt uw leven gemakkelijker en uw werkplek veiliger. Met het assortiment van producten beschikbaar op Chemwatch, vindt u de perfecte oplossing om uw SDS bij te houden. Het is makkelijk! Wij nemen al het werk voor u uit handen, organiseren uw SDS en zorgen ervoor dat ze nauwkeurig en up-to-date zijn. Zodra u een SDS ontvangt, hoeft u deze alleen maar toegankelijk te maken voor het juiste personeel. 

Wat gebeurt er als u geen SDS-beheersysteem heeft?

Als uw bedrijf geen SDS-beheersysteem heeft, loopt u het risico dat u niet over het juiste SDS beschikt of dat u SDS bezit die verouderd zijn. In Australië wordt dit beschouwd als een schending van de gezondheid en veiligheid op het werk. U bent wettelijk verplicht om de juiste en actuele SDS'en bij de hand te hebben voor alle gevaarlijke materialen die uw bedrijf gebruikt. Evenzo is het in de Verenigde Staten een vereiste - vastgesteld door OSHA - dat werkplekken SDS direct beschikbaar en toegankelijk moeten hebben voor werknemers die met gevaarlijke chemicaliën werken.  

Gevaarlijke chemicaliën waarvoor veiligheidsinformatiebladen nodig zijn.

Gevaarlijke chemicaliën waarvoor veiligheidsinformatiebladen nodig zijn.

Hoe beheren we duizenden SDS en houden we ze up-to-date?

At Chemwatch, hebben we een geavanceerd drietraps SDS-beheersysteem:

Webster en Nettie: onze assistenten voor kunstmatige intelligentie

De eerste is Webster! Hij is onze op maat gemaakte AI die zijn dagen doorbrengt met het inzoomen op het web met zijn vertrouwde jetpack om je SDS'en te vinden. Hij is superefficiënt: Webster scant dagelijks meer dan 200,000 URL's - dat zijn meer dan 80 miljoen per jaar - en houdt wijzigingen bij die moeten worden aangebracht door het originele SDS te vergelijken met eventuele updates. Hij werkt samen met Nettie, een andere AI, om regel voor regel vergelijkingsrapporten op te stellen tussen oude en nieuwe SDS'en met gemarkeerde veranderingen in rood. Nettie meldt ook eventuele wijzigingen in de regelgeving voor stoffen die op het SDS staan. 

Deze gepatenteerde software scant uw SDS tot vier keer per jaar. Er kunnen maar liefst 60 afzonderlijke belangrijke gegevenspunten uit de bijgewerkte bladen worden gehaald en voor u beschikbaar worden gesteld. Deze informatie wordt gebruikt om tal van secundaire rapporten te maken, waaronder:

 • Risicobeoordelingen
 • Secundaire labels
 • Standaard operationele procedures (SOP's)
 • Toxiciteitsrapporten
Webster de AI. SDS acquisitie AI

Webster de AI

Wat maakt een Chemwatch VIB speciaal?

Voor een snel overzicht van wat de Chemwatch SDS onderscheidt zich van de rest, bekijk de volgende clips.

Ons SDS en registratieteam

Het tweede deel van ons SDS-team bestaat uit mensen. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en onderhoud van onze steeds groter wordende collectie SDS. Ze nemen contact op met fabrikanten en leveranciers van chemicaliën om de meest nauwkeurige en actuele informatie te verkrijgen. Zodra het team de laatste informatie heeft verzameld, voegen ze deze toe aan onze steeds groter wordende collectie. Dit team stuurt u ook maandelijkse rapporten over uw SDS. Bovendien, als een leverancier geen antwoord geeft met betrekking tot een chemische stof of een SDS, zal het SDS en het registratieteam een ​​proforma-verzoek op uw naam indienen.
 

Onze apothekers

Chemici zijn het derde integrale lid van ons team. Ze schrijven samen meer dan 4,000 nieuwe veiligheidsinformatiebladen per maand, die vervolgens door vakgenoten worden beoordeeld en aan onze collectie worden toegevoegd. Onze chemici zijn ook in staat om Vendor SDS te maken voor de producten van uw bedrijf en zijn verantwoordelijk voor de creatie van onze geavanceerde Chemwatch Gold SDS-systeem, dat nuttige beoordelingen van veelgebruikte chemicaliën bevat. 

VIB op een toegankelijke locatie

Het is belangrijk dat uw veiligheidsinformatiebladen op een centrale en toegankelijke locatie staan.

Na uitgebreid onderzoek en testen is onze drieledige aanpak de gouden standaard van ons geworden Chemwatch diensten bereik. We combineren 'brute force-tactieken' en 24/7 kunstmatige intelligentie om ervoor te zorgen dat ons SDS-beheersysteem presteert volgens de hoogst mogelijke normen. 

Neem vandaag nog contact met ons op om erachter te komen hoe uw bedrijf kan profiteren van een van onze SDS-beheersystemen. 

Chemwatch is hier om te helpen

SDS-beheer

Chemwatch biedt een compleet assortiment SDS-beheeroplossingen voor alle vereisten. Contacteer ons op sales @chemwatch.net voor meer informatie over hoe onze Rugzak, GoudFFX en Chemeritis pakketten kunnen je helpen,

Met de rugzak kunt u SDS-mappen instellen die aan uw behoeften voldoen en in onze collectie van meer dan 50 miljoen zoeken naar de SDS die u nodig heeft. Voor toegang tot 50 gratis chemicaliën, klikt u op hier voor een gratis proefperiode van Backpack (Backpack Ltd).

SDS-ontwerp

Als het schrijven van uw eigen SDS is wat u nodig heeft, Chemwatch bieden ook GoSDS en AuteurITe.

GoSDS is een snelle en gemakkelijke manier om veiligheidsinformatiebladen (SDS) te maken. Met het 'pay-as-you-go authoring'-systeem kunt u in 7 eenvoudige stappen uw eigen SDS maken. Gemaakt door professionele SDS-auteurs en GHS-regelgevende experts, is het platform GHS-compatibel en bevat het meer dan 200,000 volledig geclassificeerde chemicaliën die toegankelijk zijn tijdens het schrijfproces en die u ook toegang geven tot de meest up-to-date regelgeving. Voor een gratis proefversie van GoSDS, klikt u op hier.

Bronnen:

 1. https://www.sdskeep.com/msds-vs-sds/
 2. https://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html
 3. https://danielstraining.com/the-sixteen-16-sections-of-the-safety-data-sheet-sds/
 4. http://wilmes.co/whats-the-difference-between-a-sds-and-a-msds/
 5. https://www.gettyimages.com.au/
 6. https://www.msdsonline.com/2012/08/20/from-msds-to-sds-ghs-brings-big-changes-to-safety-data-sheets-in-hazcom-2012/
 7. https://ehssafetynewsamerica.com/2014/07/01/the-osha-sdsghs-hazcom-compliance-myth/

Snel onderzoek